Hornbach: geen spijkers met koppen

Fietsersbond Apeldoorn maakt zich zorgen om de route die vrachtwagens van de toekomstige vestiging van Hornbach gaan afleggen. Bij het verlaten van het terrein (nu nog Americahal) draaien de vrachtwagens rechtsaf: spoorweg over en een hele ronde door de wijk De Maten of een sluiproute.

Allemaal ongewenst, want een aantal jaren geleden is de Zutphensestraat immers verbreed van twee naar vier banen. Juist met het oog op toenemend verkeer vanaf Omnisport en De Voorwaarts. Dat is ook de snelste route naar de snelweg, zowel A1 als A50.

Met de huidige plannen ontstaan meer verkeersbewegingen, wat gevaar oplevert voor fietsers en ander verkeer. Bovendien: extra herrie en uitlaatgassen in omliggende woonwijken.

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de komst van deze nieuwe bouwmarkt naar Apeldoorn. Ook door Fietsersbond Apeldoorn. In dit dossier hebben we zoveel mogelijk documenten daarvan verzameld.

Dossier Hornbach

Het voorstel tot vestiging van een Hornbach op het terrein aan de Voorwaarts heeft geleid tot:

  • Een bezwaarschrift aan de Raad van State, van andere middenstanders, om te komen tot een betere ontsluiting/routering van bezoekers van Hornbach.
  • Een bezwaar van Fietsersbond Apeldoorn tegen het realiseren van een extra uitrit voor het vrachtverkeer van Hornbach, vlak bij de spoorwegovergang. Met als gevolg een  routering van het vrachtverkeer door De Maten, en NIET langs de Zutphensestraat.

Dit dossier bevat zoveel mogelijk stukken die het bezwaar van de Fietsersbond vastleggen.

00 Standpunt Fietsersbond Apeldoorn (FbAp), met oplosingen en tekeningen

01 Bestektekening Hornbach, 20 juni 2016

02 Zienswijze FbAp over ontwerp bestemmingsplan Laan van Erica 50, 9 mei 2017

03 Zienswijzenota gemeente, juli 2017

04 Zienswijzenota, deel FbAp, juli 2017

05 Bijlage ontsluiting Goudappel Coffeng, juli 2017

06 Tekening a.d.h.v. reactie Goudappel Coffeng met de verkeerstromen

07 Tekening met de verwachte routing volgens FbAp

08 Aandachtspunten verkeersafwikkeling. Rapport van de Antea Group, 21 april 2017

09 Kritische opmerkingen van derden over de totale verkeersafwikkeling zoals genoemd in het rapport van Goudappel Coffeng

10 Uitnodiging voor de Politieke Markt op 7 september 2017

11 Tekst van Fietsersbond voor de Politieke Markt, 7 september 2017

12 Verslag van de Politieke Markt op 7 september 2017

13 Raadsvoorstel voor de raadsvergadering op 14 september 2017 en ‘Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50’

14 Motie van CDA,VVD en PSA voor de vergadering, 14 september 2017

15 Bevestiging naar FB t.a.v. de vaststelling van het bestemmingsplan, 25 september 2017

16 Verleende omgevingsvergunning, 19 september 2017

17 Het bijbehorende raadsbesluit, 14 september 2017

18 Publicatie in de Staatscourant, 27 september 2017

19 Brief van FbAp aan politiek partijen, over de bezwaren nieuwe uitrit, 3 februari 2018

20 Artikel in de Stentor over de bezwaren over de uitrit, 24 april 2018

21 Nogmaals een brief van de FbAp aan de politieke partijen, met verzoek om te reageren op het eerder genomen besluit, 9 mei 2018

22 Detailtekening uit het krantenartikel

23 Brief van de FB  naar het college met het verzoek om nogmaals de genomen beslissing in heroverweging te nemen, 13 juni 2018

24 Een actualiteitsvraag van de Partij voor de Dieren over de stand van zaken t.a.v. de uitrit.

25 Beantwoording van actualiteitsvraag

26 Artikel uit De Stentor, over procedure aangespannen door winkeliers, 30 juni 2018