Verkeersbesluit definitief

Marktstraat, Beekstraat en Marktplein óók verboden voor fietsers

Marktraat, juli 2021

Terwijl de bezwarenprocedure over het fietsverbod in de Kapelstraat nog liep, stond er alweer een ander verkeersbesluit op stapel: niet meer fietsen in Beekstraat, Marktstraat en op het Marktplein tijdens winkeltijden. Ook hiervoor is Fietsersbond Apeldoorn in actie gekomen: brieven sturen, een officieel bezwaarschrift indienen en de onafhankelijke bezwarencommissie te woord staan tijdens een hoorzitting. Daarna volgde de beslissing op het bezwaarschrift: bezwaarschrift ongegrond.

Nadelige effecten

In de bezwaren van Fietsersbond Apeldoorn hebben we aangegeven dat ook deze drie straten in het centrum van belang zijn voor fietsers om winkels en andere voorzieningen te bereiken. Het verkeersbesluit (en dus het weren van auto’s en fietsen binnen bepaalde tijden) past binnen de plannen van de gemeente. Dat sommige besluiten nadelige effecten hebben voor sommige groepen, wil niet zeggen dat de besluiten niet genomen kunnen worden, stelt de bezwarencommissie. “Alleen als sprake is van onzorgvuldigheid of een onevenredigheid in de weging van belangen (…) kan dit anders zijn.”

Onveilig fietsen en lopen

De Fietsersbond stelde dat de inrichting van de Marktstraat en Beekstraat onveilig is voor voetgangers, vanwege de hoogteverschillen. “Maar aan dit feit kan worden voorbijgegaan. De Fietsersbond behartigt immers niet de belangen van voetgangers”, stelt de bezwarencommissie. Een heel vreemde redenering, vinden wij. Eerst maakt de gemeente van fietsers voetgangers, en dan mag de Fietsersbond zich geen zorgen maken om de veiligheid van deze mensen!

Woud aan paaltje

Ook nu moesten we het groeiend aantal paaltjes weer aan de orde stellen. De Fietsersbond pleit immers al jaren voor het terugdringen daarvan; ondertussen groeit het aantal paaltjes binnen de gemeente alleen maar. Bovendien zijn ze zeer gevarieerd van uitvoering. Met andere woorden: ze voldoen ook niet aan landelijke richtlijnen.

Ander doel dan weren van fietsers

Wederom een ambtelijke manier van kijken naar een probleem: “Hoewel de commissie begrip heeft voor deze doelstellingen (dus minder paaltjes) kan aan deze grond voorbij worden gegaan. De paaltjes hebben in deze context een ander doel dan het weren van fietsers. Enige oplettendheid van fietsers mag worden verwacht. De fietspaaltjes die er al staan maken geen deel uit van de bestreden verkeersbesluiten en kunnen in deze procedure dan ook niet aan de orde worden gesteld.”

Openingstijden van winkels

Op een laatste punt van de Fietsersbond werd wel positief gereageerd: “De passage waarin staat dat fietsen is toegestaan buiten openingstijden van winkels, is verwarrend en leidt tot rechtsonzekerheid”. Anno 2022 is niets zo onduidelijk als dat. Er zijn winkels die open zijn van 7.00 tot 22.00 uur. Bestaan er nog wel sluitingstijden?

Apart verkeersbesluit

Maar: “Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aangegeven dat voor de venstertijden (wanneer mag je nu precies wel fietsen?) een apart verkeersbesluit zal worden genomen. De commissie adviseert echter deze venstertijden aan te passen bij de te nemen beslissing op de bezwaren (…) en die venstertijden in dat besluit zonodig toe te lichten en te verduidelijken.” Nauwelijks winst, wat ons betreft, want daar hebben we drie jaar geleden ook al over besproken met betrokkenen: de wethouder en een van de ambtenaren.

Categorieën