2012: Fietsersbond Apeldoorn kritisch over snelfietsroute…

Fietsersbond Apeldoorn fietste de snelfietsroute en maakte in 2012 een rapport van de bevindingen.

Zie ook: http://www.doorgaandefietsroutes.nl/ (van aantal jaren geleden).

Samenvatting (de cijfers tussen haakjes verwijzen naar diverse locaties, zie het rapport):

Conclusies:

Gelet op het oorspronkelijke plan om een regionale snelfietsroute langs het spoor aan te leggen, is het met deze regionale snelfietsroute behelpen:

 • De vereiste hoedanigheden voor een snelfietsroute (altijd voorrang, geen obstakels, asfalt en goede bewegwijzering) zijn op veel plaatsen niet aanwezig.
 • Het traject door Twello is weliswaar autoluw, maar als snelfietsroute ongeschikt. Een beetje snelfietser mijdt dergelijke trajecten! Er is nauwelijks iets aan fietsinfrastructuurverbetering (scrabble!) gedaan. Zonder twijfel kiest de snelfietser tussen de rotonde bij Twello (17) en de Fietsersbrug over de Rijksstraatweg (30) voor de Rijksstraatweg en niet voor de route door Twello.
 • De voorziening voor de snelfietser is bij punt 30 ver beneden de maat: trappen met fietsgoten horen in een snelfietsroute beslist niet thuis.
 • Er is al tweemaal grondig geëvalueerd, door de Grontmij (een notitie t.b.v. de projectgroep) en door Bureau MuConsult (i.o.v. het Ministerie van Verkeer & Waterstaat). Met de conclusies uit de rapporten is volstrekt onvoldoende gebeurd. Uit de evaluatie van MuConsult:  “Zowel ten oosten als ten westen van Twello (…) is geen sprake van een duidelijke trend in de intensiteiten. Ten oosten van Twello steekt de intensiteit in 2008 boven de andere jaren uit en is 2009 lager dan 2007. Ten westen van Twello ligt de intensiteit in 2008 lager dan in beide andere jaren en is 2009 het hoogst (p47). Aan de route Apeldoorn-Deventer ziet een groot deel van de fietsers de genomen maatregelen niet; in hun beleving is de aantrekkelijkheid van de route niet verbeterd (p57).”
 • De A1 slibt steeds meer dicht en de elektrische fiets maakt de afstand Apeldoorn-Deventer (18 km) steeds gemakkelijker overbrugbaar. Een regionale snelfietsroute die snel, veilig en comfortabel is, is daardoor bijzonder kansrijk in de komende jaren.

Aanbevelingen

 • De snelfietsroute moet de uitstraling van een snelfietsroute krijgen:
  • Duidelijke bebording
  • Conflictvrij maken danwel fietsers in de voorrang
  • Rode asfalt(loper)

Concreet zijn onze voornaamste aanbevelingen:

 • De bewegwijzering van de officiële snelfietsroute is onvolledig; ‘Deventer’ en ‘Apeldoorn’ ontbreken op een aantal borden. Maar ook wanneer de aanduidingen correct zijn, zijn ze niet onderscheidend als ‘snelfietsroute’.  Er kunnen beter aparte bordjes ‘Snelfietsroute Apeldoorn-Deventer’ (en andersom) gebruikt worden van het model LF-routes (dus goed te lezen voor de aankomende fietser).
 • Voorkeur verdient optimalisering van de route langs de Rijksstraatweg. Daarnaast verdient de route door Twello verbetering teneinde als minder uitlaatgasrijk alternatief te dienen. E.e.a. betekent al een verbetering voor de (snel)fietsers tussen Apeldoorn en Deventer.
 • Aan beide zijden van de Rijksstraatweg (punt 30, dit is de op-/afrit naar de spoorbrug in Deventer) moet een oprit met matige stijging (<<5%) aangelegd worden.
 • Het wegdek van het fietspad langs de spoorbrug over de IJssel dient opgeknapt en verbreed te worden. Daarnaast moet de afwatering verbeterd worden.
 • De oversteek van de Singel in Deventer moet conflictvrij gemaakt worden door het fietspad door te trekken langs de spoorlijn over de Singel heen
 • Het beste kan alsnog ingezet worden op het oorspronkelijke plan en en begonnen worden met maatregelen (grondaankopen, geld bij elkaar sprokkelen enz.) om een echte regionale snelfietsroute van 4 meter breed aan te leggen langs het spoor in de bebouwde kom van Apeldoorn en tussen Apeldoorn en Twello. Met de wind mee ligt-ie er over tien jaar!
 • De informatie op www.fietsfilevrij.nl dient aangepast te worden aan de bestaande situatie.

Fietsersbond afdelingen Apeldoorn, Deventer & Zutphen

5 januari 2012

Download het volledige rapport (snelfietsrouteapeldoorndeventer7), zie hieronder. Er zijn diverse andere rapporten en publicaties verschenen, hieronder kunt u ze downloaden. Het volledige eindrapport van Fiets filevrij kunt u opvragen bij apeldoorn@fietsersbond.nl

NB: Deze website is vernieuwd in 2017 en de linken werken niet meer. Ze zijn bovendien verouderd. Fietsersbond Apeldoorn werkt aan actualisering hiervan, want ook de route is inmiddels verbeterd.

Samenvatting eindrapport Fiets Filevrij

Rapport Grontmij, december 2008

snelfietsrouteapeldoorndeventer7.pdf

Artikel fietssnelroutes NRCNext

De Stentor_Deventer_Dagblad431_20120128_pag_17.pdf

stentor120213snelfiets.pdf